Vigtige faktorer

Faktorer, der spiller en rolle for barnets aktivitetsniveau

Samlet set angav 58 % af forældrene til børn fra 0. – 4. klasse før opstarten af Forenings SFO’en, at tid var en afgørende faktor i beslutningen af, hvor mange aktiviteter barnet/børnene må deltage i i sin fritid, og dermed hvor højt barnets aktivitetsniveau kunne være.

”Hvis der ikke var tilbuddet i SFH, ville min datter kun gå til 1 ting i ugen pga. tid, men det er ikke sikkert, at det ville være en af de ting hun går til i Forenings SFH.” (En forælder)

Med andre ord var manglende tid før opstarten af Forenings SFO’en en af de største barrierer for at øge børnenes aktivitetsniveau. To andre væsentlige faktorer var økonomi og manglende interesse. Den manglende tid understøttedes også af, at en stor del af forældrene før opstarten af Forenings SFO’en tilkendegav, at de havde en stresset eller meget travl hver dag. Ses der på fordelingen af afgørende faktorer efter etableringen af SFO’en, er det tydeligt, at tid ikke længere figurerer med så høj procentsats, men at der i stedet er kommet en mere ligelig fordeling på de 3 vigtigste parametre: Tid, ingen interesse og andet. I forhold til at der er så stor en andel, der mener, at der ikke er interesse, kan det være en indikation på, at børnenes aktivitetsbehov er dækket ind ved den nuværende ordning. Dette understøttes yderligere af stigningen i børnenes gennemsnitlige aktivitetsniveau. Flere af forældrene gør opmærksomme på, at hvis det ikke var fordi aktiviteterne lå som en del af Forenings SFO’en, så ville barnet ikke gå til så mange aktiviteter enten pga. tid eller af økonomiske årsager, så økonomi spiller også i et vist omfang en rolle.
 
”Havde det kostet penge havde han ikke kunne vælge fire ting.” (En forælder)

Forældrene giver endvidere udtryk for, at det, udover ovennævnte faktorer, i høj grad er barnets egen lyst, der har afgørende betydning. Nogle forældre oplyser, at barnet må gå til de aktiviteter, det ønsker, fordi de er gratis, men at barnet selv har valgt antallet af aktiviteter på baggrund af lyst. Det skal endvidere bemærkes, at der alene er foretaget målinger på foreningsaktiviteterne, og at der ikke er blevet målt på de kreative aktiviteter, der udbydes i SFO’en parallelt med foreningsaktiviteterne, hvor det efter opstarten af Forenings SFO’en har vist sig, at der nu udbydes op til dobbelt så mange kreative værksteder end tidligere, fordi der er kommet mere ro på børnene, og deres koncentrationsevne er blevet skærpet.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202