Projektet / Resultatrapport / Trivsel / Pædagogernes mening

Pædagogernes mening

Hvilke muligheder for en styrket trivsel og inklusion af børnene ser pædagogerne i en Forenings SFO?

Pædagogerne gav i et interview forud for opstarten generelt udtryk for, at der i Forenings SFO konceptet lå et stort potentiale i forhold til at højne børnenes trivsel. Både pga. mulighederne for mere bevægelse, men også på grund af den nye platform som foreningsaktiviteterne giver børnene i forhold til at kunne udfolde sig og spejle sig i hinanden og ikke mindst motivationen ved, at der er mange fra den samme årgang, der skal til de samme aktiviteter.

”Børnene får hinanden at spejle sig i, og det kan være med til at give dem tryghed og få succesoplevelser, og måske knytte nye bånd med børn man ikke leger med normalt. Børnene får nogle andre relationer og ser andre side af hinanden.” (Pædagog)

Pædagogerne ser tillige en styrke i konceptet ved den pædagogiske opbakning til børnene, og ser dem selv som havende en vigtig rolle i forhold til at bakke børnene op i at deltage i foreningsaktiviteterne, således at flest mulige børn kan deltage i aktiviteterne – også dem der umiddelbart har udfordringer ved at leve op til de krav, der normalt stilles fra foreningernes side for at kunne deltage.

”I forhold til børn med særlige behov kan det være en fordel, at de kan dyrke idræt i trygge rammer. De kender personalet, og det er de samme spilleregler, som gælder i SFH og foreningen.” (Pædagog)

”En af styrkerne ved ordningen er den pædagogiske opbakning til børnene, og særligt de børn, der normalt ville have svært ved at honorere de krav, de bliver stillet overfor i foreningsregi. Der vil være børn der i starten er forvirret og ikke ved hvad de skal. Nogle vil melde til og andre fra. Den pædagogiske opgave kommer til at ligge i at inkludere alle børn.” (Pædagog)

Endelig ser pædagogerne et potentiale ved Forenings SFO i forhold til, at børnene generelt vil komme til at opleve en mindre stresset hverdag og mere tid sammen med forældrene, hvilket alt andet lige vil medføre en øget trivsel.

Af bekymringer i forhold til børnenes trivsel, gav pædagogerne udtryk for, at ordningen, for de børn der ikke umiddelbart var så meget til sport, kunne komme til at virke ekskluderende. Der var endvidere bekymringer i forhold til, hvilken indvirkning ordningen ville have på de mere traditionelle SFO aktiviteter.

”Børnene med særlige behov er som udgangspunkt ikke socialt ekskluderet, men søger selv nogle mindre sammenhænge, hvor de kan indgå socialt og de kan rummes. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvorvidt det er godt eller skidt i forhold til inklusionen, at aktiviteterne bliver mere strukturerede, at der stilles krav i forhold til at kunne deltage, og at aktiviteten foregår i større grupper.” (Pædagog)

Skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund, har i forbindelse med evalueringen af projektet oplyst, at Forenings SFO’en har medført, at børnene er blevet mere rolige, og at det har vist sig, at der nu er mulighed for flere kreative aktiviteter i SFO’en end tidligere. Hvor der tidligere typisk var to aktiviteter i gang ad gangen, er det nu ikke unormalt med op til fire aktiviteter, hvilket har givet børnene en endnu bedre platform for at udfolde sig. Det har endvidere vist sig, at børn der tidligere har haft svært ved at koncentrere sig nu har lyst til og magter at deltage i mere stillesiddende aktiviteter.

Det forhold, at samtlige børn deltager i mindst en foreningsaktivitet, peger på, at det er lykkedes at bruge foreningsaktiviteterne som platform for en styrket trivsel og inklusion.

Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202