Projektet / Drejebog / Økonomi

Økonomi

Model for økonomisk flow:
 
Der kan være flere forskellige måder, hvorpå det økonomiske flow kan fungere mellem
SFH’en, foreningen og forældrene.
 
Juristen:
 
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt må indgå aftaler med en
idrætsforening, som betyder, at kommunen reelt betaler nogle af medlemmernes kontingent, gjorde kommunens chefjurist sig følgende overvejelser i forbindelse med pilotprojektet: ”Til besvarelse af dette spørgsmål, er der for mig at se 2 forhold, som bør vurderes nærmere, nemlig”:
 
1. vil kommunen kunne leve op til ligestillingsprincippet – har andre idrætsklubber ikke krav på at kunne få samme aftale om kontingentbetaling, og
2. svarer betalingen af de pågældende børns kontingent til idrætsforeningen til den ydelse, idrætsforeningen leverer.
 
Ad 1: En kommunen skal leve op til ligestillingsprincippet, en kommune må ikke forskelsbehandle – men det forudsætter, at der reelt er tale om helt sammenlignelige forhold – og selv da kan der være gode begrundelser for at der sker en forskelsbehandling. En kommune må gerne yde økonomisk støtte til en idrætsforening på baggrund af nogle generelle forudsætninger, men kommunen vil i så fald være forpligtet til at yde tilskud til andre idrætsforeninger, som opfylder de samme forudsætninger for tilskud.
 
Ad 2: Jeg kender ikke størrelsen af kontingentet, og jeg ved ikke hvad det mere præcist er, idrætsforeningen skal (kan) levere, men umiddelbart skønner jeg, at det er en relativ lille udgift pr. barn, og at idrætsforeningen i et vist omfang stiller såvel trænere som lokaler og remedier til rådighed på helt normal vis for en idrætsforening. Jeg kan derfor ikke forestille mig at der skulle være et misforhold mellem betaling og ydelse. Vi er således ude over tilskudsprincippet. Hvis kommunen indgår en gensidig bebyrdende aftale med A er det ikke ensbetydende med at kommunen er forpligtet til at indgå en tilsvarende aftale med B. Det må derfor være helt op til kommunen, om man ønsker at indgå en tilsvarende aftale med en anden idrætsforening.”
 
I pilotprojektet i Nr. Felding betalte SFO’en idrætsforeningen for at levere et bestemt
antal aktiviteter ind i SFO-regi. Betalingen blev taget af SFO’ens aktivitetsbudget,
og i den betaling var indeholdt børnenes kontingentbetaling til foreningen. Ordningen var således udgiftsneutral for forældrene uanset, hvor mange af foreningsaktiviteterne som børnene deltog i, og foreningsaktiviteterne dermed indeholdt i den normale SFO takst. Denne ordning gjorde det muligt for børnene at
deltage i foreningsaktiviteterne på lige vilkår med de øvrige aktiviteter i SFO’en.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202