Projektet / Drejebog / Organisering, ansvar og beslutningskompetence / Erfaringer fra Nr. Felding

Erfaringer fra Nr. Felding

For at sikre en smidig beslutningsproces, blev det i Nr. Felding projektet besluttet, at dialogen mellem skolen og den lokale idrætsforening GIF alene skulle varetages af skolelederen og formanden for foreningen, og at det herefter var op til henholdsvis skolelederen og foreningsformanden at sørge for, at henholdsvis SFH’en og foreningen blev tilpasset den nye ordning. Der var således meget klare skel i forhold til ansvarsfordeling og beslutningskompetence.
 
Det var skolelederen og foreningsformanden der i fællesskab udgjorde de absolutte nøglepersoner i den praktiske implementering af konceptet i Nr. Felding. Dette var et bevidst valg, men har også krævet en del ressourcer fra begge parters side. Det må derfor ved en udbredelse af konceptet nøje overvejes, om de pågældende nøglepersoner har de nødvendige ressourcer eller om det vil være hensigtsmæssigt, at fordele arbejdsopgaverne på flere hænder.
 
I forbindelse med pilotprojektet i Nr. Felding projektet, var der tillige nedsat en egentlig projektorganisation med repræsentation af samarbejdspartnere. Organiseringen havde primært til formål at få færdigudviklet konceptet på baggrund af de erfaringer, der løbende blev gjort. Det er vurderingen, at der ved en udrulning af konceptet ikke vil være behov for organiseringer af så omfattende karakter, men at det tværtimod vil være hensigtsmæssigt at gøre organiseringen og beslutningskompetencen så enkel som muligt.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202