Projektet / Drejebog / Parat til Forenings SFH? / Erfaringer fra Nr. Felding

Erfaringer fra Nr. Felding

Implementeringen af projektet har givet efterspørgsel fra det pædagogiske personale på udvikling af deres pædagogiske profession. Der således i samarbejde med VIA i Holstebro udarbejdet pd-moduler der imødekommer det teoretiske behov, såvel som behovet for praksis hvor, der også er tænkt på det didaktiske, organisatoriske og strukturelle dagligdagsbehov.

For SFH’en vil etableringen af en forenings SFH kunne betyde følgende forandringer:
 
• En øget fokus på betydningen af idræt og bevægelse for børnenes trivsel og
indlæring.
 
• Der skal samarbejdes med frivillige ungledere.
 
• At ansvaret for indholdet og afviklingen af foreningsaktiviteterne overlades til
frivillige.
 
• Pædagogerne skal være med til at skabe ro og rammer for, at børnene kan
deltage i foreningsaktiviteten.
 
• Pædagogerne skal støtte det enkelte barns deltagelse i aktiviteten.
 
• Pædagogerne skal være sparringspartnere for unglederne i forhold til at
aktiviteterne og udførelsen heraf kan rumme så mange børn som muligt.
 
• Implementeringen af ordningen vil ændre på den eksisterende dagligdag og
supplere de aktivitetstilbud, der tilbydes i dag.
 
• En del af aktiviteterne kommer til at lægge væk fra SFH’en, hvilket betyder, at
der vil være logistikopgaver i forhold til at gøre børnene klar og følge dem til
aktiviteter.
 
• En ny platform til at observere og arbejde pædagogisk med børnene.
 
• Mulighed for mere dialog med forældrene, når de henter børnene i hallen.
 
• Villig til mødeaktivitet efter ”normal” arbejdstid.
 
 
For foreningerne kan etableringen af en forenings SFH betyde følgende forandringer:
 
• Evt. dannelsen af en paraplyforening sammen med de øvrige deltagende
foreninger.
 
• Samtlige af foreningens tilbud til børn i 0.- 4. klasse skal tilbydes inden for
SFH’ens åbningstid.
 
• Rekruttering af ungledere eller andre der har mulighed for at stå for aktiviteterne
i SFH’ens åbningstid – med andre ord: Rekruttering af en ny gruppe af frivillige.
 
• Flere medlemmer.
 
• Foreningen skal forholde sig til en ny måde at være træner på, og at det foregår i
samspil med pædagogerne.
 
• En rummelig til gang til idræt, leg og bevægelse så flest mulige kan deltage.
 
• Der skal i hvert fald i starten afsættes ressourcer til en tæt dialog med de nye
ungledere, og der skal måske tænkes i nye kommunikationskanaler.
 
• Foreningen kan få brug for at råde over mere halkapacitet eller lign.
 
• En evt. udvidelse af aktivitetstilbuddet med henblik på, at flest mulige børn
kommer til at deltage.
 
• En større interesse fra lokalsamfundet i forhold til foreningens generelle aktivi
teter, og et øget optag af voksne medlemmer.
 
• En øget dialog med borgere, erhvervsliv og øvrige foreninger i lokalsamfundet.
 
• Den pædagogiske rolle ændres i en forenings-sfo til også at være sparringspartner for de unge frivillige, som er et centralt omdrejningspunkt, derfor indeholder modulerne også kommunikation, sparring og motorisk udvikling.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202